Myyntiehdot

Tulostettava versio.

Laattasuora Oy:n myyntiehdot

Seuraavat ehdot koskevat Laattasuora Oy:n ja asiakkaan välisiä kauppoja kotimaan kaupassa.  Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

1. Tarjous ja sen hyväksyminen

Laattasuora Oy:n tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.  Ellei tarjouksessa ole mainittu voimassaoloaikaa, se on 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

Tarjous ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat, kuten laskelmat, kuvat, piirustukset,  sertifikaatit, hoito-oppaat, myyntiesitteet sekä niihin liittyvät oikeudet, ovat Laattasuora Oy:n omaisuutta.  Tarjouksensaajalla ei ole oikeutta käyttää asiakirjoja Laattasuora Oy:n vahingoksi, antaa niistä tietoja kolmansille osapuolille tai käyttää hyväkseen tarjouksessa ilmeneviä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksessa mainittu hinta perustuu tarjouspäivän valuuttakursseihin, mikäli tarjouksessa ei toisin mainita.  Tarjouksessa mainittu hinta perustuu tarjouspyynnössä ilmeneviin tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin.  Jos lopullinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, Laattasuora Oy:llä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa viimeisimpien tietojen mukaisesti.  Tällaisessa tilanteessa Laattasuora Oy informoi asiakasta ja laatii uuden tarjouksen.

Asiakas vastaa Laattasuora oy:lle tavaran käyttötarkoituksesta antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Sopimus syntyy, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Laattasuora Oy:n tarjouksen.

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

2.  Myyjän velvollisuudet

a)  Toimitusaika

Toimitusaika määritellään asiakkaan tarpeen mukaan, kirjataan tarjoukseen ja vahvistetaan tilausvahvistuksessa.

b)  Toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan Incoterms-ehtoja ellei toisin sovita. Toimitusaika ja –paikka kirjataan tarjoukseen ja vahvistetaan tilausvahvistuksessa.

c) Viivästys

Laattasuora Oy ilmoittaa välittömästi tiedon saatuaan asiakkaalle viivästyksestä, sen syistä sekä uuden toimituspäivän.  Mikäli viivästys johtuu tavarantoimittajan kykenemättömyydestä täyttää Laattasuora Oy:n kanssa tehtyjä sopimuksia, ei Laattasuora Oy ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti koituneita vahinkoja.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, mikäli olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka muuttaa olennaisesti alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Mikäli viivästys johtuu Laattasuora Oy:n tuottamuksesta, asiakas on oikeutettu vaatimaan korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta.  Vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5% myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä kahta viikkoa kohden, mikäli toisin ei ole sovittu.  Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5%:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

Laattasuora Oy ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten, tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

d)  Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tavara sopimuksenmukaisesti luovutetaan asiakkaalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi.

Jos tavaraa ei asiakkaan puolelta johtuvasta syystä voida luovuttaa oikeaan aikaan, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun Laattasuora Oy on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

e)  Takuu

Tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

f)  Tavaran ominaisuudet

Laattasuora Oy vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti.

3.  Ostajan velvollisuudet

a)  Kauppahinta

Kauppahinta on Laattasuora Oy:n ja asiakkaan kesken sovittu hinta.  Laattasuora Oy:llä on kuitenkin oikeus tarkistaa hintaa jäljempänä kohdassa 4c) määritellyillä ehdoilla.

Mikäli laskun loppusumma jää alle 1500e,  Laattasuora Oy lisää laskun loppusummaan 275e rahdituskustannuksia.

b)  Maksuaika

Maksuehdot määritellään tarjouksessa ja vahvistetaan  tilausvahvistuksessa.  Ellei maksuehdoista ole sovittu, noudatetaan Lattasuora Oy:n yleisesti käyttämää maksuaikaa.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana ja viivytys ei johdu Laattasuora Oy:stä, Laattasuora Oy:llä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu.  Jos asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että asiakkaan suoritus tulee viivästymään, Laattasuora Oy:llä on oikeus pidättäytyä toimituksista.   Tästä viivytyksestä asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia.

c)  Kauppahinnan tarkistaminen

Laattasuora Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut kuten verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa maksamattoman kauppahinnan osalta vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää.  Arkipäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin suomalaiset pankin myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia.  Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta

d)  Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta Laattasuora Oy:n kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti lain mukaan laskun eräpäivästä lukien.  Laattasuora Oy:llä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.  Ellei asiakas suorita maksua edelleenkään, Laattasuora Oy pidättää itselleen oikeuden siirtää maksamattomat laskut ulkopuoliselle perintätoimistolle.

e)  Toimituksen viivästys asiakkaan toimesta

Mikäli Laattasuora Oy joutuu lykkäämään toimitusta asiakkaasta johtuvasta syystä, Laattasuora Oy:llä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4d) mukainen korvaus viivästysajalta.  Lisäksi Laattasuora Oy:llä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten kurssitappioista ja varastointikuluista.

f)  Vakuudet

Sovitut vakuudet on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista.  Laattasuora Oy:llä on tämän jälkeenkin oikeus vaatia vakuus kauppahinnan maksamisesta, jos on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi maksamatta.

g)  Reklamaatio

Jos asiakas havaitsee toimituksen joiltain osin virheelliseksi, hänen tulee välittömästi ilmoittaa siitä kirjallisesti Laattasuora Oy:lle, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä.  Laattasuora Oy:llä on oikeus ensisijaisesti korjata virhe tai toimittaa uusi tavara.

Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

4.  Kauppasopimuksen purkaminen

a)  Asiakkaan oikeus purkuun

Jos toimitus ei vastaa sovittua eikä puutetta asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjata kohtuullisessa ajassa tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus.  Oikeus sopimuksen purkamiseen syntyy myös, jos Laattasuora Oy:stä johtuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että se aiheuttaa asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti asiakasta varten mittatilaustyönä, eikä Laattasuora Oy voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen  muulla tavoin, saa asiakas purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jäi hänen osaltaan viivytyksen vuoksiolennaisesti saavuttamatta

b) Laattasuora oy:n oikeus purkuun

Jos sovitun kauppahintaa ei makseta määräaikana ja viivästys on oleellinen, Laattasuora Oy:llä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kaupasta, jota koskevaa tavaraa asiakas ei ole vielä vastaanottanut.  Laattasuora Oy:llä on purkuoikeus myös silloin, kun asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että asiakkaan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Laattasuora Oy voi lisäksi purkaa kaupan, jos asiakas ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja Laattasuora Oy:n asettamassa määräajassa.

Laattasuora Oy on oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimus, jos tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai merkittävästi Laattasuora Oy:n alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta kuten tuontikatot ja –rajoitukset tai korotetut tullit.

c)  Ylivoimainen este

Laattasuora Oy:llä on oikeus purkaa sopimus, jos luonnonmullistus, sota, liikekannallepano tulipalo, konevaurio, lakko, työsulku, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, johon Laattasuora oy:llä ei ole vaikutusta, estää tavaran toimittamisen.  Mikäli sopimuksen täyttäminen vaatisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Laattasuora Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimuksia.

Laattasuora Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä koitunutta vahinkoa ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

5.  Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuujaon mukaisesti.

6.  Vastuu tavaran aiheuttamista vahingoista

Lattasuora Oy ei vastaa vahingosta, jos tavaraa on käytetty vastoin annettuja käyttö- ja hoito-ohjeita tai vahingosta, joka johtuu asiakkaan vaatimusten tai ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaran rakenteesta tai asiakkaan määrittelemästä valmistus- tai työmenetelmästä.

Laattasuora Oy:n vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu asiakkaan maksamaan kauppahintaan.

Laattasuora Oy:n joutuessa korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta asiakkaan on hyvitettävä Laattasuora Oy:lle tästä aiheutunut menetys, mikäli seuraavat kohdat täyttyvät:

Laattasuora ei ole vastuussa asiakkaan hallinnassa olevan tavaran aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

  •  kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus.
  • asiakkaan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.

Vastuurajoitusta ei sovelleta Laattasuora Oy:n syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Mikäli kolmas osapuoli esittää tähän kohtaan perustuvia korvausvaatimuksia, siitä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

7.  Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle , kun koko kauppahinta on maksettu Laattasuora Oy:lle.

8.  Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

9.  Erimielisyyksien ratkaiseminen

Laattasuora Oy:n ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin.  Riidat sovitaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta.  Keskuskauppakamarin välityslautakunta asettaa välimiehen ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Laattasuora Oy:llä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaa Laattasuora Oy:n kotipaikan alioikeudessa.